Projekt NCBIR

Projekt NCBIR

Z przyjemnością informujemy, że od października 2017 roku Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Ekosun Paweł Czupajło realizuje projekt: Budowa zbilansowanego energetycznie rekreacyjnego domu pływającego. . Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, POIR.01.01.01-00-0466/17.

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego rekreacyjnego domu pływającego, który zaspokoi oczekiwania nabywców oraz rozwiąże problemy ich producentów związane z systemem energetycznym. Cel zostanie osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzez wybudowanie i przebadanie prototypu zbilansowanego energetycznie rekreacyjnego domu pływającego. Zbilansowanie energetyczne należy rozumieć jako minimalizację zapotrzebowania energii pobieranej ze źródeł konwencjonalnych, na rzecz energii generowanej w źródłach niekonwencjonalnych, odnawialnych (OZE), w tym: energii solarnej (pozyskiwanej z promieniowania słonecznego), energii aerodynamicznej (w tym wiatrowej), energii z wody otaczającej stanowiącej dolne źródło pompy ciepła itp. Energia ze źródeł odnawialnych pozyskiwana, zwłaszcza w najkorzystniejszych okresowo warunkach, będzie odpowiednio akumulowana i podlegała dalszej konwersji. Szczególnie istotnym elementem realizującym minimalizację zapotrzebowania energetycznego domków będzie zastosowanie inteligentnego systemu sterowania zużyciem energii. Takich rozwiązań nie ma na polskim rynku.

Wnioskodawca osiągnie cel projektu przeprowadzając – we współpracy z Politechniką Koszalińską wyłonioną w ramach konkursu - następujące etapy:
- etap I: opracowanie wstępnej koncepcji budowy zbilansowanego energetycznie domu pływającego,
- etap II: badania laboratoryjne komponentów i podstawowych podsystemów zbilansowanego energetycznie domu pływającego,
- etap III: opracowanie i wykonanie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych prototypu domu pływającego,
- etap IV: badania prototypu rekreacyjnego domu zbilansowanego energetycznie w warunkach operacyjnych.

Cechami innowacyjnego rozwiązania są:
- zastosowanie w jednym systemie (ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej) trzech odnawialnych źródeł energii, czyli energii solarnej, energii wiatrowej i energii cieplnej z wody (pompa ciepła),
- wszystkie źródła energii zintegrowane w jeden system inteligentnego zarządzania energią,
- zainstalowanie elastycznych paneli fotowoltaicznych na dachu i ścianach domku,
- zastosowanie pompy ciepła z wymiennikiem wodnym, które to rozwiązanie nie jest do tej pory zastosowane w Polsce w domach pływających.
Proponowane rozwiązanie jest innowacyjne w skali kraju. Jego zastosowanie w istniejących domach oraz w nowo produkowanych rozwiąże problemy zgłaszane przez producentów oraz użytkowników ostatecznych w Polsce i za granicą.

Wartość projektu: 856 308.97

Wkład Funduszy Europejskich: 568 834.05

Więcej informacji o programie na stronie: http://ncbr.gov.pl/