Program "Czyste powietrze"

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie ich w przypadku nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Korzystając z programu można zyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona będzie dotacja to 53 tys. zł. Formy dofinansowania to dotacja, pożyczka lub dotacja i pożyczka. Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • Montaż lub modernizację instalacji CO i CWU
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • Instalację odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i kolektory słoneczne ( tylko w formie pożyczki)